SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Chứng thực khách hàng – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

Chứng thư từ Metropole

Thư khen Metropole

Thư cảm ơn Cty Viteq

Chứng thư từ Kintex Elastics

Chứng thư từ Kintex Elastics

Thư cảm ơn Cty Viteq

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Dream Plastics

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Dream Plastics

Chứng nhận hoàn thành dự án Dream Plastics

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Santa Clara

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Santa Clara

Chứng nhận hoàn thành dự án Santa Clara