SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Đối tác – Nhà cung cấp – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

CHIA SẺ GIÁ TRỊ

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

HỢP TÁC THÀNH CÔNG

Nhà thầu xây dựng

NHÀ CUNG CẤP THIẾT BI CƠ ĐIỆN

NHÀ CUNG CẤP THIẾT BI PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP