SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

Tầm nhìn

Trở thành công ty mạnh về nhà thầu cơ điện, dịch vụ và thương mại kỹ thuật. Có quy mô và uy tín thuộc những công ty hàng đầu trên thị trường sau năm 2020.

Sứ mệnh

Mang lại cho khách hàng các giá trị hữu ích nhất qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ và giải pháp ưu việt. Là môi trường văn minh công bằng , giúp cán bộ nhân viên phát huy năng lực kinh nghiệm, phát triển bản thân.

Gía trị cốt lõi

NhânTính nhân văn luôn được đề cao trong hợp tác với khách hàng đối tác, cũng như trong các chính sách với cán bộ công nhân viên công ty.

Tâm Chúng tôi đề cao chữ tâm, đặt các giá trị về đạo đức nghề nghiệp lên cao nhất.

Tín Viteq dùng mọi nguồn lực và khả năng để gìn giữ chữ tín với khách hàng, đối tác trong mọi hoàn cảnh