SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Phân phối thiết bị đo lường, phân tích – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

TRANSMITTER - ĐO ÁP SUẤT

FLOWMETER - THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

DATALOGGER - THIẾT BỊ GHI VÀ LƯU DỮ LIỆU

ANALYZER - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

LEVEL - THIẾT BỊ ĐO MỨC

THIẾT BỊ CẢM BIẾN, BIẾN TẦN, TRUYỀN ĐỘNG