TRANSMITTER - ĐO ÁP SUẤT

FLOWMETER - THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

DATALOGGER - THIẾT BỊ GHI VÀ LƯU DỮ LIỆU

ANALYZER - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

LEVEL - THIẾT BỊ ĐO MỨC

THIẾT BỊ CẢM BIẾN, BIẾN TẦN, TRUYỀN ĐỘNG