Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: FEEDTECH VIETNAM
  • Khách hàng: HAILONG CONTRUCTION
  • Mô tả: MEP
  • Quy mô: 5000M2
  • Giá trị: DINH VU IP - HAI PHONG