Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY DREAM PLASTICS
  • Khách hàng: Công ty CP Xây dựng Hải Long
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 15 tỉ VND
  • Vị trí: Trực Ninh - Nam Định - VN
  • Thời gian 2017