Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY JY LÝ NHÂN VÀ BÌNH LỤC - HÀ NAM
  • Khách hàng: Công ty CP Xây dựng Hải Long
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 21 tỉ VND
  • Vị trí: Ly Nhân và Bình Lục - Hà Nam - VN
  • Thời gian 2016