Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: KPF VINA FACTORY
  • Khách hàng: SAMWOO Việt Nam Contruction Ltd., Co
  • Mô tả: Installed ME Systems
  • Quy mô: 13.5 bill VND
  • Giá trị: Đại An IP- Hải Dương - VN
  • Vị trí: 2014