Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: SHERATON HANOI HOTEL
  • Khách hàng: SHERATON HANOI HOTEL
  • Mô tả: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cơ điện và ứng trực sự cố
  • Quy mô: K5 Nghi Tam Street, Tay Ho District, Ha Noi
  • Giá trị: From 2013 to now