Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: TÒA NHÀ EVN
  • Khách hàng: Tập đoàn Điện lực VN
  • Mô tả: Hệ thống tủ điện
  • Giá trị: 7.5 tỉ VND
  • Vị trí: 11 Cửa Bắc - Hà Nội
  • Thời gian 2013