Chứng thư từ Khách sạn Metropole

Thư cảm ơn

Chứng thư từ Hai Long Contruction

Chứng nhận hoàn thành dự án Dream Plastics

Chứng thư từ Hai Long Contruction

Chứng nhận hoàn thành dự án Santa Clara

Chứng thư từ dự án Kintex Elastics

Thư cảm ơn Cty Viteq

Chứng thư từ CĐT dự án Mayfair

Chứng thư từ CĐT dự án Mayfair