Viteq thực hiện thi công lắp đặt các hệ thống điện nhẹ, như:

Hệ thống internet, internet nội bộ

Hệ thống điện thoại