SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
CÔNG TRÌNH XANH VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN