CHI TIẾT DỰ ÁN
DỰ ÁN:KPF VINA FACTORY
KHÁCH HÀNG:SAMWOO Việt Nam Contruction Ltd., Co
MÔ TẢ:Installed ME Systems
QUY MÔ:13.5 bill VND
GIÁ TRỊ:Đại An IP- Hải Dương – VN
VỊ TRÍ:2014